Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Condicions de Participació i Inscripcions

Condicions de participació

 • Podran participar en el programa tots els centres educatius de Cerdanyola del Vallès autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • La participació en qualsevol activitat d’aquest programa implica l’acceptació de la difusió pública de reportatges escrits genèrics i/o de les imatges col·lectives captades en el moment de l’activitat. Per tant, preguem que aquestes activitats siguin incloses en el pla anual de centre i posteriorment aprovades en el Consell Escolar de Centre.
 • Caldrà que el professorat acompanyi en tot moment l’alumnat i es responsabilitzi amb els educadors o educadores en el control i ordre del grup durant l’a ctivitat.
 • És imprescindible que a les activitats que impliquen desplaçaments fora del centre, es compleixi la normativa d’acompanyament que dicta el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. En cap cas es pot comptar amb les educadores o els educadors que realitzin l’activitat com a acompanyants.
 • La no participació en alguna activitat, reservada prèviament pel vostre centre, sense un motiu objectiu i comunicada amb una antelació inferior a 15 dies podrà ser considerada con a motiu de penalització.
 

Inscripcions Curs 2017-2018

 • Les inscripcions a les activitats es realitzaran omplint els formularis que trobareu a la pàgina web del programa. 
 • A l’apartat d’observacions podeu especificar els horaris i les dates que us vagin millor per a la realització de l’activitat. Sempre que ens sigui possible tindrem en compte aquest fet.
 • El període d’ inscripció s’inicia el dia 4 i acabarà el 18 de setembre de 2017 a les 8h.
 • Un cop finalitzat el termini d'inscripció rebreu en el correu electrònic del centre un document amb les dades de les inscripcions que han quedat registrades a la nostra base de dades. El període per fer rectificacions finalitzarà el dia 22 de setembre de 2017 a les 15h. En cas de no rebre cap tipus de rectificació considerarem que les dades registrades són correctes.
 • Posteriorment rebreu els calendaris de realització de les activitats via correu electrònic amb suficient antelació.
 • Per rebre més informació de l’activitat us podeu adreçar a les persones i telèfons de contacte que teniu a cada fitxa de la web del programa.
 • Un cop finalitzada l'activitat us preguem que feu la valoració corresponent. Per nosaltres la vostra opinió és fonamental.
   
  NOTA: L'adreça curta de la web del programa Cerdanyola Educa és:  www.cerdanyola.cat/educa.

Acte d'inici del Curs 2018-2019

Reserveu el matí del 4 de setembre a les vostres agendes

Inscripcions Cerdanyola Educa

Del 3 al 15 de setembre de 2018

Nova web del programa

www.cerdanyola.cat/educa
3 de setembre de 2018